19 marca 2021

Terapia behawioralna (SAZ)

Program TEACCH, czyli Program Terapii i Edukacji Dzieci Autystycznych oraz Dzieci z Zaburzeniami w Komunikacji rozpoczynamy od oceny poziomu rozwojowego dziecka, jego profilu psychoedukacyjnego PEP-R lub VB-MAPP, jego deficytów i mocnych stron. Na podstawie VB-MAPP lub PEP-R opracowujemy strategię nauczania, która ma pomóc w realizacji krótkotrwałych i odległych celów nauczania. Założone cele wprowadza się w życie przez indywidualne programy terapeutyczne. Muszą być one pilotowane przez specjalistę, który dokonuje oceny postępów w rozwoju dziecka i modyfikuje program na bieżąco wg najważniejszych potrzeb, takich jak: naśladowanie, motoryka mała i duża, percepcja wzrokowa i słuchowa, koordynacja wzrokowo – ruchowa, czynności poznawcze, komunikacja, mowa czynna, zachowania niepożądane, umiejętności językowe i umiejętności społeczne.
Proces nauczania w metodzie TEACCH składa się z trzech stopni:

 • na podstawie możliwości dziecka w różnych dziedzinach uczenia, dokonujemy oceny jego poziomu rozwoju,
 • na tej podstawie opracowujemy strategię nauczania (krótkofalowe i odległe cele nauczania),
 • cele wprowadzamy poprzez realizację indywidualnego programu (IPET).

Program usprawniający i wspomagający rozwój dziecka dostosowujemy do sposobu jego nauczania, specyfiki środowiska, w jakim dziecko żyje.
Wyróżniamy hierarchię wartości i realizowanych celów:

Problemy zagrażające życiu dziecka:

 • napady autoagresji lub agresji skierowanej wobec innych
 • nie przestrzega zasad obowiązujących na ulicy
 • nie spożywa posiłków, nie pije napoi

Aby poprawić poziom adaptacji w tych zakresach, stosujemy zabiegi modyfikujące, ograniczające, zmieniające sytuację, w których pojawia się ryzyko wystąpienia niepożądanych zachowań.

Problemy zagrażające życiu dziecka w rodzinie:

 • napady złości,
 • nieestetyczny sposób jedzenia, konieczność karmienia
 • uporczywe problemy ze snem
 • nieumiejętność dokonania samodzielnej toalety
 • brak nawyków higienicznych
 • uporczywe artykułowanie dziwacznych i niezrozumiałych dla otoczenia dźwięków
 • przywłaszczanie przedmiotów należących do rodzeństwa

Sposobem lepszej adaptacji dziecka z autyzmem do warunków życia domowego jest zmiana stylu życia rodziny i odpowiednie ćwiczenia. W tym celu pomagamy rodzinie jak uczyć dziecko podstawowych zadań.

Przystosowanie dziecka do życia w społeczeństwie, poza domem i szkołą. Dążymy do wyrobienia w dziecku odpowiednich nawyków i sprawności:

 • samodzielne robienie zakupów,
 • poprawnego zachowania w czasie kontaktów z innymi ludźmi.

Przystosowanie społeczne dziecka pozwoli osiągnąć mu wyższy stopień niezależności i umożliwi prowadzenia w miarę normalnego życia. Dobór ćwiczeń opiera się na wnikliwej analizie, ocenie, na miarę jego możliwości rozwojowych.

Program TEACCH w przeciwieństwie do modyfikacji behawioralnych nie zajmuje się bezpośrednio zachowaniem, ale okolicznościami warunkującymi uczenie się nowych umiejętności. Posługujemy się też najnowszymi osiągnięciami psychologii poznawczej, która zajmuje się badaniem różnic w rozwoju poszczególnych obszarów mózgu, odpowiedzialnych za konkretne procesy myślowe u dzieci autystycznych i nieautystycznych.

Czas trwania całej terapii jest uzależniony od ustalonych celów i złożoności problemów. Częstotliwość spotkań to minimum 1 raz w tygodniu, maksymalnie 3 razy/tydz. Czas trwania jednego spotkania to 50-60 min.

« Wróć do Centrum diagnozy i terapii