19 marca 2021

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna stanowi próbę wyjaśnienia czynników i mechanizmów psychologicznych wpływających na powstawanie zgłaszanych problemów oraz genezy tychże problemów. Służy poznaniu możliwości rozwojowych, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, osobniczym, w relacjach rodzinnych czy rówieśniczych dziecka. Pozwala określić udział czynników indywidualnych, środowiskowych i psychologicznych w powstawaniu i podtrzymywaniu się nieprawidłowych form zachowań i funkcjonowania.
Celem diagnozy jest określenie:

  • poziomu funkcji poznawczych (intelekt) oraz funkcji percepcyjno-motorycznych dziecka osobowości,
  • specyficznych trudności w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia – oraz zaburzeń typu dyslektycznego i wynikających z nieprawidłowych nawyków edukacyjnych,
  • ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce u dzieci przedszkolnych,
    dysharmonii rozwojowych u dzieci przedszkolnych,
  • zaburzeń emocjonalnych oraz trudności adaptacyjnych i zaburzeń neurotycznych.

Po badaniach następuje omówienie jej wyników. Diagnosta proponuje również odpowiednie formy pomocy terapeutycznej. Czas trwania całej diagnozy psychologicznej to, na ogół, ok. 120-180 minut.

« Wróć do Centrum diagnozy i terapii