6 kwietnia 2018

Statut

Integracyjnego Przedszkola Niepublicznego ZDROWY SMYK w Gdyni

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.), zwana dalej „ustawą”,

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U 2003 nr 6, poz. 69 ze zm.),

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia
nauczycieli (Dz. U 2009 nr 50, poz.400 ze zm.),

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U 2009 nr 168, poz. 1487),

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U 2010 nr 228, poz. 148); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U 2010 nr 228, poz. 1490 ze zm.),

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U 1012 nr 89, poz.7130),

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U 2012, poz. 977).

Rozdział 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

1. Przedszkole, zwane dalej „Przedszkolem”, nosi nazwę: Integracyjne Przedszkole Niepubliczne ZDROWY SMYK.

2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Zdrowy Smyk Sp. z o.o.

3. Adres Przedszkola: 81-258 Gdynia, Pelplińska 2-6, 01 B.

4. Przedszkole prowadzi działalność w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki nad dziećmi w wieku 2,5-6 lat.

5. Obsługa finansowo-księgowa Przedszkola prowadzona jest przez firmę zewnętrzną, z którą współpracuje Organ prowadzący.

6. Przedszkole realizuje roczne przygotowanie przedszkolne.

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Kurator Oświaty w Gdyni.

§2

1. Dzienny wymiar pracy Przedszkola, w tym dzienny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ustala Dyrektor ds. dydaktycznych w porozumieniu z Dyrektorem ds. administracyjnych i Organem prowadzącym.

2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 9.00- 14.00.

§3

1. Przedszkole zatrudnia: Dyrektora ds. administracyjnych, Dyrektora ds. dydaktycznych pełniącego jednocześnie funkcję nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela wychowania przedszkolnego, dwóch nauczycieli wspomagających, sprzątaczkę.

2. Przedszkole współpracuje z lekarzami specjalistami z różnych dyscyplin medycyny, terapeutami, psychologami, pedagogami, logopedami,
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, stowarzyszeniami

3. Przedszkole prowadzi żywienie na zasadzie dobrowolności. W tym celu korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej.

4. Zasady odpłatności, w tym wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci ustala Dyrektor ds. administracyjnych po konsultacji z Organem prowadzącym.

Rozdział 2. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§4

1. Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka.

2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a także
Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, a w szczególności:

a. wspomaga indywidualny rozwój dzieci,

b. przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole,

c. kształtuje wśród dzieci postawy tolerancji dla odmienności kulturowych i narodowościowych,

d. sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb indywidualnych oraz możliwości przedszkola,

e. współdziała z Rodzicami, pomagając im w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole,

f. rozwija ogólną sprawność ruchową najmłodszych,

g. promuje postawy prozdrowotne wśród najmłodszych,

h. zapewnia odpowiednie warunki bytowania we właściwie urządzonym i wyposażonym obiekcie.

3. Przedszkole realizuje zadania wynikające z Ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:

a. udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

b. umożliwia podtrzymania poczucia tożsamości narodowej,

c. dostosowuje treści i metody organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci,

d. pobudza wrażliwość emocjonalną i świadomość moralną, oraz umacnia więzi rodzinne.

4. Zadania opiekuńcze przedszkola:

a. sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (Regulamin spacerów i wycieczek),

b. przestrzeganie procedur i zasad bezpieczeństwa, dotyczących wychowania i opieki, określonych odrębnymi dokumentami,

c. zapewnienie odpowiedniej opieki, zgodnie z potrzebami i zaleceniami lekarzy oraz przepisami prawa dzieciom ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi.

d. ustalanie i przestrzeganie Regulaminu bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci w Przedszkolu.

Rozdział 3. ORGANY PRZEDSZKOLA

§5

Organami przedszkola są:

1. Organ prowadzący- Zdrowy Smyk Spółka z o.o.

2. Dyrektor ds. dydaktycznych – mgr Iwona Słomka

3. Dyrektor ds. administracyjny – mgr Katarzyna Frąszczak

4. Organ kolegialny – Rada pedagogiczna, w skład której wchodzą Dyrektor ds. dydaktycznych jako przewodniczący, Dyrektor ds. administracyjnych oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

§6

1. Obowiązki Dyrektora ds. dydaktycznych Przedszkola:

a. sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego,

b. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

c. wykonywanie innych zadań zleconych przez organ prowadzący oraz Dyrektora ds. administracyjnego.

2. Obowiązki Dyrektora ds. administracyjnych Przedszkola:

a. zarządzanie placówką, organizacja pracy Przedszkola,

b. reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz,

c. czuwanie nad bezpieczeństwem i higieną pracy i zgłaszanie uwag do organu prowadzącego i Dyrektora ds. dydaktycznych,

d. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Przedszkola,

e. podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola,

f. egzekwowanie przestrzegania przez pracowników Przedszkola i Rodziców postanowień statutu,

g. wykonywanie innych zadań zleconych przez organ prowadzący oraz współpraca z Dyrektorem ds. dydaktycznych.

3. Dyrektor ds. administracyjnych oraz Dyrektor ds. dydaktycznych Przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracują z Rodzicami, nauczycielami, organem prowadzącym oraz organem sprawującym zewnętrzny nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem.

4. Dyrektor ds. administracyjnych zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem, którego postanowienia są jawne, wszystkim pracownikom przedszkola oraz Rodzicom. Dostępność niniejszego dokumentu zapewnia się m. in. publikując jego treść na stronie internetowej Przedszkola.

§7

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. W skład Rady pedagogicznej wchodzą dyrektorzy Przedszkola oraz nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

3. Przewodniczącym Rady pedagogicznej jest Dyrektor ds. dydaktycznych Przedszkola.

4. W zebraniach Rady pedagogicznej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady pedagogicznej. Osoby zaproszone nie posiadają uprawnień członków Rady pedagogicznej.

5. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i obowiązującymi przepisami prawa. Zebrania Rady pedagogicznej są protokołowane.

6. Do kompetencji Rady pedagogicznej należy w szczególności:

a. uchwalanie statutu przedszkola;

b. uchwalanie Regulaminu Rady pedagogicznej;

c. opracowanie i zatwierdzanie koncepcji pracy placówki;

d. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, zajęć i programów autorskich;

e. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

f. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego

7. Rada pedagogiczna opiniuje organizację pracy przedszkola;

8. Zebrania plenarne Rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w jego połowie i na zakończenie, w miarę bieżących potrzeb.

9. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady pedagogicznej.

10. Uchwały Rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

11. Osoby uczestniczące w posiedzeniu Rady pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Członkowie Rady są również zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

12. Dyrektor ds. administracyjnych Przedszkola może wstrzymać wykonanie uchwały Rady pedagogicznej, jeśli jest ona sprzeczna z prawem; w takiej sytuacji dyrektor przedszkola ma obowiązek powiadomić o tym Organ prowadzący.

§8

1. Organ Prowadzący sprawuje nadzór nad działalnością Przedszkola.

2. Do zadań Organu Prowadzącego należy także:

a. koordynacja zgodności realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami Statutu,

b. zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora ds. administracyjnych,

c. stały kontakt z Dyrektorem ds. administracyjnych oraz Dyrektorem ds. dydaktycznych Przedszkola.

Rozdział 4. RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI

§9

1. Rodzice mają prawo do:

a. znajomości planów miesięcznych ,

b. znajomości zadań wynikających z planu rocznego, z którym Dyrektor ds. dydaktycznych Przedszkola zobowiązany jest zapoznać Rodziców na początku roku szkolnego,

c. uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego rozwoju i wychowania,

d. przekazywania Dyrektorowi ds. administracyjnych oraz Dyrektorowi ds. dydaktycznych opinii na temat pracy Przedszkola.

2. Rodzice są zobowiązani do:

a. przestrzegania Regulaminu bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola,

b. przestrzegania postanowień niniejszego statutu,

c. terminowego dokonywania odpłatności za Przedszkole,

d. zapoznawania się z aktualnościami, ogłoszeniami, planami, programami obowiązującymi w Przedszkolu,

e. przyprowadzania do Przedszkola zdrowego dziecka, które nie jest zainfekowane wirusowo lub bakteryjnie,

f. informowania pracowników Przedszkola o przyczynach nieobecności dziecka,

g. przekazania wszelkich informacji na temat stanu zdrowia dziecka oraz ścisłą współpracę w tym obszarze z personelem Przedszkola.

3. Pracownicy Przedszkola mają prawo zażądać zaświadczenia lekarskiego, w wypadku zaistnienia podejrzenia, iż dziecko jest zainfekowane oraz ze względu na dobro pozostałych, niezainfekowanych dzieci, odmówić przyjęci dziecka w danym dniu pod opiekę.

4. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z Rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze ustalana jest na bieżąco w miarę potrzeb

Rozdział 5. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§10

1. Przedszkole działa przez 12 miesięcy w roku, w dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych, świąt kościelnych i państwowych. Przedszkole zastrzega sobie możliwość zamknięcia placówki na czas jednego tygodnia tytułem przeprowadzenia prac remontowych.

2. Przedszkole jest czynne 11 godzin dziennie (od godz. 6.00 do 17.00).

3. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora ds. dydaktycznych Przedszkola zaakceptowany przez Organ prowadzący.

4. Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, czas realizacji zajęć dydaktycznych zgodnie z wymogami podstawy programowej wychowania przedszkolnego, czas pracy indywidualnej, wyrównawczej i zajęć dodatkowych.

5. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora ds. dydaktycznych Przedszkola w porozumieniu z Dyrektorem ds. administracyjnych oraz zatwierdzony przez Organ prowadzący.

6. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:

a. czas pracy przedszkola,

b. liczbę dzieci,

c. liczbę pracowników, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych i podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,

7. Przedszkole może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.

8. W Przedszkolu są prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane dodatkowo przez Rodziców.

9. Czas trwania zajęć dydaktycznych i dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

a. dla dzieci 2, 5-4-letnich: 30 min,

b. dla dzieci 5-6- letnich: 45-60 min.

10. W ramach opłaty stałej (czesnego) dzieci uczestniczą w zajęciach:

a. logopedycznych,

b. tanecznych,

c. rytmiki,

d. j. angielskiego,

e. gimnastyki korekcyjnej,

f. gimnastyki ogólnorozwojowej,

g. ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne,

h. biorą udział w imprezach i uroczystościach organizowanych przez Przedszkole.

11. Propozycje w tym zakresie zgłasza ogółowi Rodziców Dyrektor ds.dydaktycznych.

12. Zajęcia dodatkowe dokumentowane są w dzienniku zajęć przez osobę prowadzącą.

§11

1. Zasady i kryteria postępowania rekrutacyjnego określa Dyrektor ds. administracyjnych Przedszkola w porozumieniu z Organem prowadzącym.

2. Liczba dzieci w Przedszkolu nie może przekroczyć 25.

3. Wpis dziecka na listę uczęszczających do Przedszkola dokonywany jest po rozmowie Dyrekcji z Rodzicami/Opiekunami prawnymi, będącymi na spotkaniu wraz z dzieckiem, na podstawie wypełnienia karty zgłoszenia, karty informacyjnej oraz po uiszczeniu wpisowego.

4. Rekrutacja prowadzona jest w systemie ciągłym.

5. Rekrutacja do Przedszkola odbywa się według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

6. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do Przedszkola, gdy:

a. Rodzice zalegają z opłatami za 1 miesiąc pobytu Dziecka w Przedszkolu,

b. dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków,

c. nastąpi brak współpracy pomiędzy Pracownikami Przedszkola a Rodzicem dziecka w kwestii rozwiązywania problemów wychowawczych lub innych.

7. Praca wychowawczo-pedagogiczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego, zawierającego treści podstawy programowej,

8. Program wychowania przedszkolnego, wybrany i zaopiniowany przez nauczyciela, zatwierdza do realizacji Dyrektor ds. dydaktycznych Przedszkola jeżeli jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym i stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub zadań, które mogą być realizowane w ramach zajęć dodatkowych, określonych w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli i publicznych szkół i zawiera:

a. szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

b. treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci,

c. metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

9. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada dwie sale zajęć dydaktycznych i zabaw oraz miejsce do odpoczynku, łazienkę osobną dla dzieci i personelu, pomieszczenie socjalne, wyznaczone miejsce na szatnię, pomieszczenie administracyjno-gospodarcze (pomocnicze).

10. Praca dydaktyczna dokumentowana jest w dzienniku zajęć przez nauczyciela prowadzącego i potwierdzana jego podpisem.

Rozdział 6. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§12

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, specjalistów oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa arkusz organizacyjny Przedszkola.

3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w punkcie 1 określa Dyrektor ds. administracyjnych.

4. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z poszczególnymi pracownikami w oparciu o odrębne przepisy.

§13

1. Nauczyciel prowadzi prace wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

2. Nauczyciel zobowiązany jest do sumiennego wykonywania zadań i przestrzegania przepisów.

3. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

4. Obowiązki nauczyciela:

a. tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,

b. planuje pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą,

c. informuje Rodziców o trudnościach i sukcesach dzieci,

d. udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

e. rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka i planuje sposób ich zaspokojenia,

f. prowadzi obserwację pedagogiczną, którą w roku poprzedzającym pójście dziecka do szkoły kończy analizą i oceną jego gotowości do podjęcia nauki w szkole,

g. informuje Dyrektora ds. dydaktycznych o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

h. prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i odpowiada za jej jakość,

i. współpracuje ze specjalistami świadczącymi, kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

j. przestrzega procedur i przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w Przedszkolu,

k. przygotowuje do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 6 – letnich,

l. wykonuje polecenia Dyrektorów oraz Organu prowadzącego i zachowuje tajemnicę służbową.

5. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

7. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakty z ich Rodzicami w celu:

a. poznania, ustalania potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b. ustalania form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

c. włączania ich w działalność Przedszkola.

8. Obowiązki nauczyciela wspomagającego:

a. rozpoznaje potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie;

b. współorganizuje zajęcia edukacyjne i prace wychowawcze w formach integracyjnych, w szczególności:

· wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wybiera lub opracowuje programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania,

· dostosowuje realizację programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie,

· w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, opracowuje dla każdego ucznia i realizuje indywidualne programy edukacyjne określające zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z dzieckiem,

· uczestniczy w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli;

c. prowadzi zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne;

d. udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz niedostosowanymi społecznie;

e. prowadzi lub organizuje różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla dziecka i jego rodziny,

f. współpracuje z Rodzicami poprzez:

· kształtowanie prawidłowej postawy rodzicielskiej wobec własnego dziecka,

· informowanie na bieżąco o pracy ucznia na zajęciach, udzielanie codziennych instruktaży dotyczących odrabiania przez dziecko pracy domowej,

· udzielanie porad związanych z koniecznością skorzystania z dodatkowej pomocy i innych specjalistów czy instytucji społecznych.

§14

Do zadań specjalistów (logopedy, psychologa, pedagoga) należy w szczególności:

1. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

2. informowanie Dyrektora ds. dydaktycznych Przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

3. prowadzenie diagnozy logopedycznej,

4. udzielanie pomocy logopedycznej poprzez prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej,

5. podejmowanie logopedycznych działań profilaktycznych- współpraca z bliskim środowiskiem ucznia.

§15

Zadania innych pracowników Przedszkola określone są odrębnymi przepisami

Rozdział 7: WYCHOWANKOWIE

§16

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 2,5 lat do roku, w którym ukończą 6 lat.

2. Na wniosek Rodziców/Opiekunów Dyrektor ds. administracyjnych Przedszkola w porozumieniu z Organem prowadzącym może przyjąć dziecko młodsze, jeśli według swej najlepszej wiedzy uzna, że może ono uczęszczać do Przedszkola.

3. Dzieci mają prawo do:

a. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego związanego z ich chorobą i wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,

c. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym.

4. Wychowankowie Przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (opłata dodatkowa).

5. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci, do Przedszkola przyprowadza się dzieci zdrowe – niezainfekowane.

6. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w przypadku gdy:

a. Rodzice/Opiekunowie zalegają z opłatami za 1 miesiąc.

b. Rodzice/Opiekunowie zataili istotną informację o dziecku, która ma wpływ na prawidłowy proces wychowawczo- dydaktyczny.

c. Nastąpi brak współpracy między Rodzicami/Opiekunami a personelem dydaktycznym Przedszkola w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno- wychowawczych.

Rozdział 8: SPOSOBY POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

§17

1. Środki finansowe przeznaczone na działalność Przedszkola pochodzą z:

a. opłat rodziców i opiekunów (czesne i wpisowe) dzieci uczęszczających do Przedszkola,

b. darowizn sponsorów na rzecz Przedszkola,

c. dotacji z budżetu gminy,

d. środków przeznaczonych na działalność Przedszkola przez Organ Prowadzący.

e. środków zdobytych w ramach funduszu europejskich.

2. Wysokość opłat wnoszonych przez Rodziców/ Opiekunów dzieci jest zawarta w umowie o opiekę przedszkolną.

3. Odpłatność za usługi świadczone przez Przedszkole obejmuje w szczególności koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka w Przedszkolu, z wyżywieniem i ustalana jest przez Dyrektora ds. administracyjnych z porozumieniu z Organ Prowadzący.

4. Opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu wynosi 550 zł miesięcznie za 12 miesięcy i pobierana jest z góry do 5-go dnia każdego miesiąca.

5. Opłata stała za Przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka. Nieobecność dziecka nie zwalnia Rodziców/Opiekunów z opłaty czesnego, nie jest też powodem do udzielenia zniżki.

6. Koszty wyżywienia dziecka są w pełni pokrywane są przez Rodziców/ Opiekunów i płatne z dołu po zakończeniu każdego miesiąca. W szczególnych przypadkach, po szczegółowych ustaleniach pomiędzy Dyrektorem ds. administracyjnych a Rodzicem możliwe jest pokrywanie kosztów wyżywienia dziecka z dotacji z budżetu miasta.

7. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez Dyrektora ds. administracyjnych w porozumieniu z Organem prowadzący.

8. Koszt wyżywienia wyliczany jest przez pomnożenie stawki dziennej przez ilość dni obecności dziecka w Przedszkolu.

9. Nieobecność dziecka zgłoszona w dniu poprzedzającym nieobecność zwalnia z opłaty za wyżywienie za ten dzień.

10. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy Przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.

Rozdział 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18

1. Postanowienia niniejszego statutu są jawne. Dostępność dokumentu zapewnia się m.in. publikując jego treść na stronie internetowej Przedszkola.

2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

4. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:

a. nauczycieli,

b. Rodziców/Opiekunów,

c. pracowników obsługi i administracji.

5. Zmiany do statutu mogą być podejmowane z inicjatywy Dyrektora ds. administracyjnych, Dyrektora ds. dydaktycznych Przedszkola lub Organu Prowadzącego.

6. Zmiany mogą być zapisywane w formie aneksów.

7. Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor ds. administracyjnych Dyrektor ds. dydaktycznych

Przedstawiciel Organu Prowadzącego Pracownicy